Reinsurance
Product Family
Claims
Risk Consulting
Resources & Tools
Resources and Tools
About AXA XL
About AXA XL
About AXA XL
Get In Touch

Adatvédelem

 1. Az általunk kezelt személyes adatok

  1. Az Önnel kapcsolatosan gyűjtött személyes adatok
  2. Személyes adatok különleges kategóriái
  3. A gyűjtött személyes adatok forrásai
 2. Személyes adatai felhasználásának módja és jogalapja
 3. A személyes adataival kapcsolatos jogai
 4. Önt érintő automatizált döntéshozatal
 5. Adatok megosztása
 6. Adatbiztonság és tárolás
 7. Nemzetközi adattovábbítás
 8. Személyes adatnak nem minősülő, de bizalmas adatok
 9. Elérhetőségek
 10. A Szabályzat módosítása

Az XL Cégcsoport Ltd. a cégcsoport más tagjaival együtt, beleértve különösen, de nem kizárólag a group https://axaxl.com/insurance/our-companies és https://axaxl.com/reinsurance/our-companies  linkeken felsorolt cégeket (AXA XL Cégcsoport vagy mi), elkötelezett  az adatvédelmi megfelelés iránt. A jelen Adatvédelmi tájékoztató leírja, hogy az AXA XL Cégcsoport hogyan gyűjti, használja fel, osztja meg és őrzi az Ön személyes adatait és a személyes adatnak nem minősülő, de bizalmas adatait, a biztosítási és viszontbiztosítási szolgáltatásai nyújtása során. A tájékoztató szintén tartalmazza az Ön választási lehetőségeit a személyes adatai felhasználásával, az adatokhoz való hozzáféréssel és az adatok helyesbítésével kapcsolatosan. A Személyes adat olyan adat vagy adatok kombinációja, amelyek alapján Ön azonosítható.

1. Az általunk kezelt Személyes adatok

A biztosítás és viszontbiztosítás piacán aktív társaságként adatokat kell gyűjtenünk a biztosítási szabályzat hatálya alá tartozó egyénekről vagy ezek kedvezményezettjeiről és azokról, akik egy biztosítási szabályzat szerint igényt terjesztettek elő, továbbá olyan egyénekről, akik biztosítási igényre okot adó esemény részesei voltak. Erre azért van szükség, hogy megfelelően értékelni tudjuk a biztosítás nyújtásával, vagy bizonyos biztosítási kötvények viszontbiztosításával kapcsolatos kockázatokat és kezelni és adminisztrálni tudjuk a termékeinket és szolgáltatásainkat. A jelen adatvédelmi tájékoztató vonatkozik minden személyre, akinek a személyes adatait kezeljük a szolgáltatásaink nyújtása során (egyenként "érintett" vagy "Ön").

Jogszabály előírhatja részünkre bizonyos Önre vonatkozó személyes adatok gyűjtését, illetve ez szükséges lehet az Önnel fennálló szerződéses jogviszonyunk miatt. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, úgy ez meghiúsíthatja vagy késleltetheti ezen kötelezettségek teljesítését. Az adatok gyűjtésekor tájékoztatjuk Önt arról, hogy az adatokat kötelező-e megadni, illetve az ilyen adatok visszatartásának következményeiről.

1.1 gyűjtött személyes adatok

Az Önről gyűjtött személyes adatok típusa függ a kínált vagy garantált biztosítás típusától. Magában foglalhatja a következőket (ahol a jogszabályok ezt lehetővé teszik):

 • Személyes adatok: Az Ön neve, kora, neme, születési dátuma, fényképek, családi állapot, nemzetiség, magasság és tömeg, hobbik és érdeklődési körök.
 • Azonosító adatok és bűnügyi adatok: Az Ön személyi igazolványa, jogosítványa, TAJ száma (vagy hasonló azonosító), közúti nyilvántartásban szereplő adatai és bűnügyi adatai (ahol jogszerű ilyen adatokat gyűjteni).
 • Kapcsolattartási adatok: Az Ön címe, telefonszámai és email címe.
 • Családjára és otthonára vonatkozó adatok: A család egészségügyi és halandósági története, gyermekek neve, száma, kora és neme, lakhatás típusa, háztartás jövedelme, otthona felértékelése és a háztartás demográfiája.
 • Munkaviszonyra és munkatapasztalatra vonatkozó adatok: Az Ön munkahelyei, munkaköre, fizetése, munkaviszonyból eredő juttatásai, iskolázottság, és bármely szakmai engedély és képesítés.
 • Pénzügyi adatok: Bankszámlára, éves jövedelemre, befektetésekre/megtakarításokra, adóazonosító jelre, hitel és ügylet történetre vonatkozó adatok.
 • Szolgáltatásunkhoz szükséges adatok: a biztosítási termékekért való helytálláshoz és a biztosítási igények feldolgozásához és kezeléséhez szükséges adatok, mint pl. korábbi biztosítások és biztosítási események, a tevékenységünkkel kapcsolatos szolgáltatások és az Ön korábbi üzleti kapcsolata velünk.

Az Önről gyűjtött adatokból további adatokat generálhatunk vagy nyerhetünk, így például kockázati besorolásokat. Ezen adatok némelyike profilalkotás útján jön létre (lásd az alábbi "Önt érintő automatizált döntéshozatal" pontot).

1.2 Személyes adatok különleges kategóriái

Az általunk gyűjtött adatok bizonyos kategóriái különleges adatkategóriának minősülnek (úgy is mint "érzékeny személyes adatok”). Ide tartoznak:

 • az Ön egészségügyi személyes adatai (mint pl. orvosi kezelések adatai, genetikai vizsgálatok eredményei és erre vonatkozó adatok, felírt receptek, halál okáról szóló jelentés és orvosi diagnózisokról, vizsgálatokról és kezelésekről szóló jelentések)
 • biometrikus adatok (fényképes igazolvány, ujjlenyomat és hangminta)
 • a családja egészségügyi története
 • adatok az Ön érzékeny adatnak minősülő személyes tulajdonságairól és körülményeiről, mint pl. faji vagy etnikai származása, szexuális irányultsága, szexuális élete, mentális és testi egészségi állapota és genetikai adatai
 • szakmai egyesületben vagy szakszervezetben betöltött tagsága

Szintén gyűjthetünk adatokat a bűnügyi adatairól, ahol ezt lehetővé teszik a helyi jogszabályok.

1.3 Az általunk gyűjtött adatok forrásai

A személyes adatokat közvetlenül Öntől gyűjtjük, ha önként megadja azokat részünkre, például, ha biztosítási termékekkel kapcsolatos megkeresést küld vagy felveszi velünk a kapcsolatot.
Számos más helyről is gyűjtjük a személyes adatait:

 • Más, együttműködő biztosítóktól
 • Más viszontbiztosítóktól és viszontbiztosítók viszontbiztosítóitól
 • Harmadik fél kárrendezési megbízott, akik eljárnak egy biztosítási igénnyel kapcsolatosan vagy segítséget nyújtanak részünkre, hogy igényeket vizsgáljunk ki vagy dolgozzunk fel, beleértve a tanúkat és igényérvényesítéssel kapcsolatos adatokat gyűjtő és ellenőrző külsős vállalkozásokat
 • Üzleti partnereinktől, akikkel együttműködünk a biztosítási termékek nyújtása során
 • Nyilvános forrásokból, mint pl. nyilvános adatbázisokból (ahol ezt lehetővé teszik a helyi jogszabályok)
 • Coverholder-ektől, biztosítási ügynököktől és más közvetítőktől
 • Harmadik fél bizonyítékot szolgáltató szervezetektől
 • Egészségügyi szolgáltatóktól
 • Pénzügyi intézményektől
 • Nyugdíjkezelő alapoktól
 • Önnel kapcsolatban álló személyektől (pl. közös számlajogosultak, társaság munkavállalói vagy igazgatói, családtagok, stb.)

Adott esetben az Ön személyes adatait harmadik személyektől is gyűjthetjük, így különösen jogosult, szabályozási és nyilvános forrásokból, mint például szabályozó hatóságoktól, iparági önszabályozó testületektől és más nyilvánosan elérhető nyilvántartásokból. Ez leginkább akkor fordul elő, amikor pénzmosással és más pénzügyi bűncselekménnyel kapcsolatos kötelezettségeinknek teszünk eleget. Ilyen esetben vagy tájékoztatjuk Önt az adat forrásáról vagy megkérjük az Ön hozzájárulását a felhasználáshoz.

2. A személyes adatai felhasználásának módja és jogalapja

A személyes adatait a következő célokra használjuk: 
(a) szolgáltatásaink nyújtásához és az Önnel és más harmadik személlyel fennálló szerződési kötelezettségeink teljesítéséhez
(b) az igények áttekintéséhez, feldolgozásához és kezeléséhez
(c) adatelemzés elvégzéséhez, amelyet a kockázatok értékeléséhez, a termékeink megfelelő árazásához és a szolgáltatásaink tovább fejlesztéséhez használunk fel
(d) csalás, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása és más bűncselekménye felfedése és megelőzése érdekében
(e) új szolgáltatások bevezetése és a meglévő szolgáltatások tovább fejlesztése céljára
(f) üzleti tevékenységünk működtetése és kiterjesztése érdekében
(g) háttérvizsgálatok elvégzése érdekében, ahol ez jogszerű
(h) adminisztratív tevékenységek végzése a szolgáltatásainkkal kapcsolatosan
(i) jogaink és harmadik felek jogainak gyakorlása és megvédése érdekében
(j) jogi kötelezettségeinknek való megfelelés és az illetékes hatóságokkal történő együttműködés céljára
(k) új biztosítási termékek kutatásához és fejlesztéséhez
(l) tevékenységünk auditálása céljára
(m) marketing célokra.
A személyes adatai kezelésére rendelkeznünk kell megfelelő jogalappal. A legtöbb esetben a jogalap valamelyik lesz a következők közül: 
(a) szükséges szerződéskötés előtti ellenőrzések elvégzése azért, hogy értékelni tudjuk, hogy a biztosítási termék alkalmas-e Önnek
(b) az Önnel fennálló szerződés teljesítése érdekében, például az Ön által igényelt szolgáltatások nyújtása és annak biztosítása érdekében, hogy a számlák megfelelően megfizetésre kerüljenek. Ezen adatok meg nem adása meghisúsíthatja vagy késleltetheti a szerződéses kötelezettségek teljesítését
(c) a jogi kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében, mint pl. átfogó vizsgálat végzése és jelentéstételei kötelezettségek, illetve a szabályozó hatóság, nyomozó hatóság és más közigazgatási szervek megkereséseire való válaszadás
(d) jogos érdekeink érdekében, így például a szolgáltatásaink fejlesztéséhez, annak biztosításához, hogy megfelelően árazzuk a termékeinket, kockázatok kezeléséhez, üzleti tevékenységeink hatékonysága érdekében, auditok végzéséhez és pontos nyilvántartások vezetése érdekében. A személyes adatok jogos érdekünk alapján történő kezelése esetén mindig mérlegeljük az érdekeinket és az Ön alapvető jogait és szabadságait és hatékony garanciákat építünk be, hogy biztosítsuk az Ön adatainak védelmét
(e) jogaink gyakorlása érdekében, ha szükséges, például csalás, szellemi tulajdonjog bitorlása vagy jogszabálysértés gyanújának felderítése, megelőzése és intézkedések megtétele érdekében.
Ha valamely fenti célra szükséges kezelnünk az Ön érzékeny személyes adatait, úgy csak akkor tesszük ezt, ha valamelyik következő feltétel teljesül:
(a) Megkaptuk az Ön kifejezett hozzájárulását
(b) Jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme céljából kell kezelnünk az érzékeny személyes adatait
(c) Az érzékeny személyes adatait lényeges közérdek miatt kell kezelnünk, mint például jogellenes cselekmények, csalás felderítése és megelőzése érdekében vagy biztosítási célból
(d) A helyi jogszabályok egyébként lehetővé teszik számunkra az Ön érzékeny személyes adatainak kezelését. 
Beszerezhetjük az Ön hozzájárulását bizonyos személyes adatai gyűjtéséhez és felhasználáshoz, amikor ezt a jogszabályok előírják részünkre (pl. a közvetlen üzletszerzési tevékenységünk, sütik és nyomkövetési technológiák kapcsán, vagy amikor érzékeny személyes adatokat kezelünk). Ha hozzájárulás alapján kezeljük a személyes adatait, úgy ezt bármikor visszavonhatja, ha felveszi velünk a kapcsolatot a jelen Adatvédelmi tájékoztató végén található elérhetőségeken.

3. A személyes adataival kapcsolatos jogai 

Ön bizonyos jogokkal rendelkezik az adatkezelés kapcsán, a helyi jogszabályokra is figyelemmel. Ide tartoznak a következő jogosultságok:

 • személyes adataihoz való hozzáférés
 • a kezelt adatok helyesbítése
 • személyes adatai törlése
 • az adatkezelés korlátozása
 • az adatkezelés elleni tiltakozás
 • jog arra, hogy megkapja a személyes adatait elektronikus formátumban, akár harmadik személyek részére továbbítva (adathordozhatósághoz való jog)
 • panasz előterjesztése az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

Amennyiben tájékoztatásra van szüksége vagy gyakorolná valamely jogát, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a lenti elérhetőségeken. Bátorítjuk arra, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az adatai frissítése vagy helyesbítése érdekében, ha azok megváltoztak vagy nem pontosak. Felvesszük Önnel a kapcsolatot, ha további adatokra lenne szükségünk a kérései teljesítése érdekében.

4. Önt érintő automatizált döntéshozatal

A személyes adatok elemzése, pl. kockázatelemzés vagy csalások megelőzése érdekében, magában foglalhat profilalkotást, amely azt jelenti, hogy olyan szoftverrel dolgozhatjuk fel a személyes adatait, amely képes értékelni az Ön személyes körülményeit és megjósolni a kockázatokat vagy kimeneteket. Szintén használhatjuk a profilalkotást vagy más kizárólag automatizált adatkezelést arra, hogy Önre vonatkozó döntést hozzunk a biztosítás nyújtásával kapcsolatosan. Ez az ún. "automatizált döntéshozatal" és ez csak akkor megengedett, ha rendelkezünk a kellő jogalappal erre.
Automatizált döntéseket hozhatunk Önnel kapcsolatosan:

 • ahol az ilyen döntések szükségesek a szerződéskötéshez, pl. dönthetünk úgy, hogy nem kínálunk biztosítást az Ön részére, vagy dönthetünk arról, hogy melyik biztosítás a legmegfelelőbb az Ön számára, vagy hogy milyen áron tudjuk a termékeinket nyújtani Önnek az Ön hitelfelvételi története és az Önnel kapcsolatosan gyűjtött más pénzügyi adatok alapján
 • ahol az ilyen döntéseket előírják vagy lehetővé teszik a jogszabályok, pl. csalás megelőzési célokból
 • ahol megadja a hozzájárulását az automatizált döntéshozatalhoz.

A helyi előírások és korlátozások függvényében felveheti velünk a kapcsolatot az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos további tájékoztatás érdekében, ellenezheti az automatizált döntéshozatalt vagy kérheti, hogy emberi beavatkozással vizsgálják fel az automatizált döntéshozatalt.

5. Adatok megosztása

Az Ön személyes adatait a következő körülmények esetén oszthatjuk meg harmadik személyekkel:

 • XL cégcsoport tagjai. Cégcsoportunk globálisan működik, ezért az Ön személyes adatait megoszthatjuk más tagvállalatokkal, akik ezeket az adatokat a jelen adatvédelem tájékoztatóban meghatározott célokra használhatják.
 • Biztosító társaságokkal, coverholder-ekkel, közvetítőkkel, pénzügyi intézményekkel, viszontbiztosítók viszontbiztosítóival és üzletfelekkel. A személyes adatait megoszthatjuk biztosító társaságokkal, közvetítőkkel, pénzügyi intézményekkel, viszontbiztosítók viszontbiztosítóival és üzletfelekkel, amelyek a személyes adatait a biztosítás nyújtásával és az igények feldolgozásával kapcsolatosan felhasználhatják. Például megoszthatjuk a személyes adatait más viszontbiztosítókkal az igények rendezése érdekében.
 • Szolgáltatók. A személyes adatokat megoszthatjuk olyan szolgáltatókkal, amelyek részünkre nyújtanak szolgáltatásokat és más tevékenységeket, mint pl. IT és elemzési szolgáltatók, aktuáriusi szolgáltatók, könyvvizsgálók és tanácsadók.
 • Bármely nyomozó hatóság, bíróság, szabályozó hatóság, közigazgatási szerv, vagy szakmai szervezet. Megoszthatjuk a személyes adatait ezen szervezetekkel, ha úgy gondoljuk, hogy ez szükséges a jogi vagy szabályozó hatóság által ránk rótt kötelezettség teljesítése érdekében vagy szükséges a jogaink vagy harmadik személyek jogai védelme érdekében.
 • Felvásárlás. Megoszthatjuk a személyes adatait bármely harmadik fél vásárlóval, akinek értékesítjük az üzletünk vagy vagyonunk egészét vagy részét. Ha ilyen értékesítésre kerül sor, úgy ésszerű erőfeszítéseket teszünk, hogy biztosítsuk, hogy az adatátvevő olyan módon használja az adatokat, amely megfelel a jelen adatvédelmi tájékoztatónak.
 • Ügyfél cégek. Az Ön személyes adatait megoszthatjuk az Ön társaságával vagy munkáltatójával bizonyos körülmények esetén, például, ha a cége külön céges biztosítási termékkel rendelkezik nálunk és Ön azon termékkel kapcsolatos igényt terjeszt elő.

Mivel globálisan működünk, ezért adott esetben a fenti adatátvevők eltérő országban telepedhettek le, mint ahol Ön él (vagy ahol a szolgáltatásokat nyújtjuk). Lásd a "Nemzetközi adattovábbítás" részt alább további tájékoztatásért.

6.Adatbiztonság és tárolás

Technikai és szervezési intézkedéseket vezetünk be annak biztosítására, hogy az általunk kezelt személyes adatok kezeléséből eredő kockázatoknak megfelelő biztonságot nyújtsunk. Ezen intézkedések célja a személyes adatok sértetlenségének és bizalmasságának megőrzése. Ezeket az intézkedéseket rendszeresen értékeljük, hogy biztosítsuk az adatkezelés biztonságát.
Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg a közöttünk lévő jogviszony fennáll, azt követően a Globális Nyilvántartáskezelési Szabályzatunk szerinti ideig.

7. Nemzetközi adattovábbítások

Az Ön személyes adatai továbbításra, tárolásra és kezelésre kerülhetnek egy olyan országban, amely nem nyújt olyan szintű adatvédelmet, mint az Európai Uniós jog vagy az Európai Bizottság előírásai. Megfelelő garanciákat (mint pl. szerződéses kötelezettségvállalások) építettünk be a folyamatainkba  a vonatkozó jogi követelmények szerint annak biztosítása érdekében, hogy az adatai megfelelően védve legyenek. Az alkalmazott megfelelő garanciákkal kapcsolatos további tájékoztatásért, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a lenti elérhetőségeken.

8. Személyes adatnak nem minősülő, de bizalmas adatok

A jelen Adatvédelem Szabályzat 4. és 5. pontjai szintén alkalmazandók az Önnel kapcsolatosan kezelt személyes adatnak nem minősülő, de bizalmas adatokra.

9. Elérhetőségek

Amennyiben Önt az XL Insurance Company SE, XL Catlin Insurance Company (UK) Limited, XL Re Europe SE, Catlin Underwriting Agencies Limited (a Lloyd’s Syndicate 2003 viszontbiztosító tagjai nevében) biztosítja, vagy biztosítást köt az Angel Risk Management Limited cégen keresztül, úgy az XL Catlin Services SE, mint a fenti társaságok képviselője lesz a gyűjtött és kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő. 
Amennyiben kérdése merülne fel a jogaival vagy az adatkezeléssel kapcsolatosan, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Adatvédelmi tisztviselőnkkel a legalcompliance@axaxl.com e-mail címen.
Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy együttműködjünk Önnel bármely adatvédelmi jellegű panasza vagy észrevétele megoldása érdekében, mindazonáltal, ha úgy gondolja, hogy nem tudtuk megfelelően kezelni a panaszát vagy észrevételét, úgy panasszal fordulhat az illetékes adatvédelmi hatósághoz.

10. Az Adatvédelmi Szabályzatunk módosítása 

Kérhet egy példányt a jelen Adatvédelmi tájékoztatóból a lenti elérhetőségeken. A jelen Adatvédelmi tájékoztatót időről időre módosíthatjuk vagy frissíthetjük. 
Ha megváltoztatjuk a jelen Adatvédelmi tájékoztatót, úgy értesítjük Önt a változásokról. Ahol a jelen Adatvédelmi tájékoztató változásai alapvető jelentőséggel bírnak az adatkezelés jellegére vagy Önre nézve, ott megfelelő előzetes tájékoztatást biztosítunk, hogy gyakorolhassa az Önt illető jogokat (pl. adatkezelés elleni tiltakozás).

2018. szeptember 12.