Reinsurance
Product Family
Claims
Risk Consulting
Resources & Tools
Resources and Tools
About AXA XL
About AXA XL
About AXA XL
Get In Touch

Informacja o Prywatności

 1. Dane osobowe, które wykorzystujemy
  1. Informacje, które o Państwu zbieramy
  2. Specjalne kategorie danych osobowych
  3. Źródła, z których pozyskujemy informacje
 2. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe oraz podstawa ich wykorzystywania
 3. Państwa prawa odnośnie Państwa danych osobowych
 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji o Państwu
 5. Udostępnianie informacji
 6. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji
 7. Międzynarodowy transfer danych
 8. Dane inne niż osobowe, które są poufne
 9. Kontakt
 10. Zmiany Polityki

AXA XL wraz z innymi członkami swojej grupy, w tym wymienionymi na stronie https://axaxl.com/insurance/our-companies oraz https://axaxl.com/reinsurance/our-companies(AXA XL lub my lub nas) są zobowiązani do przestrzegania praw dotyczących danych osobowych. Niniejsza Informacja o Prywatności opisuje sposób, w jaki AXA XL zbiera, wykorzystuje, udostępnia oraz zabezpiecza Państwa dane osobowe oraz dane inne niż osobowe, które są poufne podczas świadczenia naszych usług, takich jak działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna. Opisuje również Państwa wybór odnośnie wykorzystywania, dostępu oraz poprawy Państwa danych osobowych. Dane osobowe są to informacje lub połączenie elementów informacji, które w rozsądny sposób pozwalają na Państwa identyfikację.

1. Dane osobowe, które wykorzystujemy
Prowadząc działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną potrzebujemy uzyskać informacje o osobach objętych polisą ubezpieczeniową lub o osobach, które są beneficjentami lub które zgłosiły roszczenia na podstawie polisy ubezpieczeniowej lub o osobach, które są uczestnikami wypadku będącego podstawą roszczenia ubezpieczeniowego. Potrzebujemy tych danych, żeby we właściwy sposób ocenić ryzyko związane z udzielaniem ubezpieczenia lub reasekuracji szczególnego pakietu polis ubezpieczeniowych oraz by administrować i zarządzać naszymi produktami i usługami. Niniejsza informacja o prywatności ma zastosowanie do każdej osoby, której dane osobowe przetwarzamy w trakcie świadczenia usług (każdy z osobna "podmiot danych" lub "Państwo").

Na podstawie przepisów prawa lub w konsekwencji zawarcia stosunku umownego z Państwem może być od nas wymagane zbieranie pewnych danych osobowych o Państwu. Nieudzielenie tych informacji może wstrzymać lub opóźnić wypełnienie tych obowiązków. Powiadomimy Państwa w czasie, gdy Państwa dane osobowe będą zbierane, czy określone dane są obowiązkowe oraz konsekwencje niepodania takich danych.

1.1 Informacje, które o Państwu zbieramy

Rodzaj informacji, które o Państwu zbieramy i przetwarzamy będzie zależeć od rodzaju ubezpieczenia, które oferujemy lub gwarancji. Mogą obejmować jakiekolwiek z poniższych danych (w zakresie dozwolonym przez prawo):

 • Dane osobowe: Państwa imię i nazwisko, wiek, płeć, data urodzenia, fotografie, stan cywilny, obywatelstwo, wzrost i waga, aktywności rekreacyjne i zainteresowania
 • Informacje identyfikujące oraz dane o przestępstwach: Państwa dowód tożsamości wydany przez urząd, prawo jazdy, numer ubezpieczenia (lub lokalny odpowiednik), rejestr dotyczący prowadzenia pojazdu, rejestr karny (jedynie w wypadkach, gdzie zbieranie tych danych jest zgodne z prawem).
 • Informacje kontaktowe: Państwa adres, numery telefonów oraz adres email.
 • Informacje o Państwa rodzinie i domu: Historia zdrowia i zachorowalności w Państwa rodzinie, liczba dzieci i ich imiona i nazwiska, wiek oraz płeć dzieci, rodzaj mieszkania, dochód Państwa gospodarstwa domowego, wartość domu, dane demograficzne dotyczące gospodarstwa domowego.
 • Informacje o zatrudnieniu i doświadczeniu: Historia Państwa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie, opcje świadczeń pracowniczych, wykształcenie oraz wszelkie licencje zawodowe oraz kwalifikacje.
 • Informacje finansowe: Dane dotyczące Państwa konta bankowego, roczny dochód, inwestycje/oszczędności, NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej), historia kredytowa oraz historia transakcji.
 • Informacje potrzebne do prowadzenia naszej działalności: Informacje odnoszące się do rynku produktów ubezpieczeniowych oraz zarządzania i przetwarzania roszczeń ubezpieczeniowych, takich jak wcześniejszy rejestr ubezpieczeń oraz historia roszczeń, usługi odnoszące się do naszych działalności oraz Państwa transakcji biznesowych lub relacji z nami. Z informacji, które o Państwu zbieramy możemy również wywodzić lub generować dalsze informacje, takie jak oceny ryzyka. Niektóre z tych informacji są generowane za pomocą profilowania (zobacz sekcję poniżej dotyczącą tego, "Zautomatyzowane podejmowanie decyzji o Państwu").

1.2 Specjalne kategorie danych osobowych

Niektóre z kategorii informacji, które zbieramy stanowią specjalne kategorie danych osobowych (czasem nazywane "danymi osobowymi wrażliwymi"). Obejmują one:

 • Rejestr dotyczący Państwa zdrowia (takie jak Państwa historia medyczna, wyniki testu genetycznego oraz informacje, historia realizowanych recept, akt zgonu oraz raporty dotyczące diagnozy medycznej, testów, leczenia)
 • Informacje biometryczne (zdjęcie identyfikacyjne, odciski palców, zapis głosu)
 • Historia medyczna Państwa rodziny
 • Informacje o Państwa czynnikach osobistych oraz okolicznościach o wrażliwym charakterze, takich jak Państwa pochodzenie rasowe lub etniczne, orientacja seksualna, życie seksualne, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz informacje genetyczne
 • Państwa członkostwo w stowarzyszeniu lub związku zawodowym

Możemy również zbierać informacje o wyrokach skazujących lub przestępstwach, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

1.3 Źródła, z których pozyskujemy informacje

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Państwa, kiedy Państwo nam je dobrowolnie dostarczają, na przykład, kiedy składają Państwo formularze aplikacyjne, które będą brane pod uwagę do celów produktów ubezpieczeniowych lub do kontaktu z nami. Zbieramy również Państwa dane osobowe z wielu różnych źródeł:

 • Od innych firm ubezpieczeniowych, z którymi współpracujemy
 • Od innych reasekuratorów i retrocesjonariuszy
 • Od innych podmiotów prowadzących obsługę roszczeń, będących stroną trzecią, którzy są zaangażowani w roszczenie lub pomagają nam w dochodzeniu lub przetwarzaniu roszczeń, w tym świadków oraz zewnętrznych podmiotów gromadzących dane o roszczeniach i weryfikatorów
 • Od naszych partnerów biznesowych, z którymi pracujemy w celach dostarczania produktów ubezpieczeniowych
 • Ze źródeł publicznych, takich jak publiczne bazy danych (w zakresie dozwolonym przez prawo)
 • Od coverholderów, brokerów ubezpieczeniowych lub innych pośredników
 • Od podmiotów dostarczających dowodów, będących stroną trzecią
 • Od usługodawców medycznych
 • Od instytucji finansowych
 • Z platform przetwarzających emerytury
 • Od osób, z którymi mogą być Państwo powiązani (np. posiadacze rachunku wspólnego, pracownicy spółki lub dyrektorzy, członkowie rodziny, itp.)

Od czasu do czasu możemy zbierać Państwa dane osobowe od stron trzecich, w szczególności z autoryzowanych, regulacyjnych, źródeł publicznych, takich jak organy regulacyjne, organy samorządu branżowego lub z publicznie dostępnych rejestrów. Będzie się to działo najczęściej podczas wypełniania przez nas obowiązków prawnych odnoszących się do prania brudnych pieniędzy oraz innych przestępstw finansowych. Odpowiednio, w tych okolicznościach będziemy Państwa informować o naszych źródłach lub pozyskiwać Państwa zgodę na ich wykorzystanie.

2. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe oraz podstawa ich wykorzystywania

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do:
(a) Świadczenia naszych usług oraz w celu wypełnienia naszych obowiązków umownych wobec Państwa i innych stron trzecich
(b) Rozpatrzenia, przetwarzania i zarządzania roszczeniami
(c) Prowadzenia analizy danych, co pomaga nam ocenić ryzyko, cenę naszych produktów we właściwy sposób oraz pomaga ulepszyć nasze usługi
(d) Celów przeciwdziałania i wykrywania oszustw, prania brudnych pieniędzy, terroryzmu oraz innych przestępstw
(e) Celów rozwinięcia nowych usług oraz do ulepszenia istniejących usług
(f) Obsługi i rozszerzenia naszej działalności biznesowej
(g) Dokonywania sprawdzania referencji, w zakresie dozwolonym przez prawo
(h) Wykonywania czynności administracyjnych w związku z naszymi usługami
(i) Wykonywania, obrony i ochrony naszych praw lub praw osób trzecich
(j) Wypełnienia obowiązków prawnych oraz współpracy z organami regulacyjnymi, którym podlegamy
(k) Badań nad nowymi produktami ubezpieczeniowymi oraz ich rozwoju
(l) Prowadzenia audytu naszej działalności
(m) Celów marketingu.
Musimy mieć podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych. W większości przypadków podstawą będzie jedna z następujących:
(a) Do celów dokonania koniecznych przedumownych sprawdzeń aby upewnić się, że możemy ocenić odpowiedniość oferowanych przez nas produktów ubezpieczeniowych
(b) Do celów wypełnienia obowiązków umownych wobec Państwa, na przykład w celu świadczenia usług przez Państwa żądanych oraz w celu upewnienia się, że faktury są płacone we właściwy sposób. Nieudzielenie tych informacji może wstrzymać lub opóźnić wypełnienie tych obowiązków umownych
(c) Do celów wypełnienia obowiązków prawnych, takich jak badanie due diligence oraz obowiązki raportowe oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiążące żądania organów regulacyjnych, organów egzekwujących prawo lub innych władz rządowych
(d) W naszych uzasadnionych celach, na przykład w celu ulepszenia naszych usług, upewnienia się, że wyceniamy nasze produkty we właściwy sposób, w celu zarządzania ryzykiem, efektownego zarządzania naszą działalnością, prowadzania audytów oraz utrzymywania aktualnych rejestrów. W czasie, gdy przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, zawsze ważymy te interesy z Państwa podstawowymi prawami i wolnościami oraz wdrażamy solidne zabezpieczenia w celu zapewnienia ochrony Państwa prywatności
(e) W celu wykonywania naszych praw, jeśli jest to konieczne, na przykład w celu wykrywania, zapobiegania i odpowiedzi na zarzut oszustwa, roszczenia związane z naruszeniem praw własności intelektualnej lub naruszeniem prawa.
Jeśli konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych wrażliwych dla jednego z tych celów wymienionych powyżej, będzie to następowało wyłącznie jeśli zajdzie jedna z następujących okoliczności:
(f) Uzyskaliśmy Państwa wyraźną zgodę
(g) Musimy przetwarzać Państwa dane osobowe wrażliwe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
(h) Musimy przetwarzać Państwa dane osobowe wrażliwe dla celów ważnego interesu publicznego, na przykład w celu zapobiegania lub wykrywania bezprawnych czynów lub oszustw lub dla celów ubezpieczenia
(i) Jesteśmy w inny sposób upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych wrażliwych przez prawo lokalne. Możemy uzyskiwać Państwa zgodę na zbieranie i wykorzystywanie określonych kategorii danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo (na przykład, w odniesieniu do naszych bezpośrednich usług marketingowych, plików cookies oraz technologii śledzących lub jeśli przetwarzamy dane osobowe wrażliwe). Jeśli poprosimy Państwa o udzielenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo wycofać Państwa zgodę w każdym czasie poprzez kontakt z nami korzystając z danych kontaktowych przedstawionych na końcu niniejszej Informacji o Prywatności.

3. Państwa prawa odnośnie Państwa danych osobowych

Mają Państwo pewne prawa odnośnie Państwa danych osobowych, podlegające lokalnemu prawu. Obejmują one następujące prawa do:

 • dostępu do Państwa danych osobowych
 • sprostowania danych osobowych, które o Państwu przechowujemy
 • usunięcia Państwa danych osobowych
 • ·ograniczenia korzystania z Państwa danych osobowych
 • sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych
 • ·otrzymania Państwa danych osobowych w nadającym się do użytku formacie elektronicznym oraz przekazania go do strony trzeciej (prawo do przenoszenia danych
 • złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Dany Osobowych (www.uodo.gov.pl)

Jeśli chcieliby Państwo przedyskutować lub wykonać takie prawa, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poniższych danych. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu aktualizacji lub poprawienia Państwa informacji w przypadku ich zmiany lub jeśli dane osobowe, które o Państwu przechowujemy są niewłaściwe. Skontaktujemy się z Państwem jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji od Państwa w celu wypełnienia Państwa żądań.

4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji o Państwu

Sposób, w jaki analizujemy Państwa dane osobowe dla celów, takich jak np. ocena ryzyka lub zapobieganie oszustwom może obejmować profilowanie, co oznacza, że przetwarzamy Państwa dane osobowe używając oprogramowania, które pozwala nam ewaluować Państwa osobiste czynniki oraz przewidywać ryzyka i rezultaty. Możemy również używać profilowania lub w jakikolwiek inny sposób zastosować wyłącznie zautomatyzowane środki w celu podjęcia decyzji o Państwu, które odnoszą się do podstawy, na jakiej udzielamy Państwu ubezpieczenia. Jest to znane jako "zautomatyzowane podejmowanie decyzji" i jest dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy mamy podstawę prawną dla takiego rodzaju podejmowania decyzji.
Możemy podejmować zautomatyzowane decyzje o Państwu:

 • Kiedy takie decyzje są konieczne dla przystąpienia do umowy. Na przykład, możemy zadecydować, że nie zaoferujemy Państwu ubezpieczenia lub możemy zadecydować o rodzajach ubezpieczenia, które są dla Państwa odpowiednie lub odnośnie tego, jaką opłatę pobrać od Państwa za nasze produkty w oparciu o Państwa historię kredytową oraz inne informacje finansowe, które o Państwu zebraliśmy
 • Kiedy takie decyzje są wymagane lub dozwolone przez prawo, na przykład dla celów zapobiegania oszustwom
 • Kiedy udzielili Państwo zgody na prowadzenie przez nas procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W zależności od wymogów prawa lokalnego i ograniczeń, mogą Państwo skontaktować się z nami w celu zgłoszenia żądania udzielenia dalszych informacji odnośnie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, sprzeciwienia się wobec korzystania przez nas ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub żądania, by automatycznie podjęta decyzja została zweryfikowana przez człowieka.

5. Udostępnianie informacji

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe stronom trzecim na podstawie następujących okoliczności:

 • Spółki z grupy AXA. Działamy jako przedsiębiorstwo globalne, więc możemy udostępniać Państwa dane osobowe spółkom z grupy, które mogą korzystać z tych danych dla celów opisanych w niniejszej informacji o prywatności.
 • Firmy ubezpieczeniowe, coverholderzy, pośrednicy, instytucje finansowe, retrocesjonariusze oraz partnerzy biznesowi. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe firmom ubezpieczeniowym, coverholderom, pośrednikom, instytucjom finansowym, retrocesjonariuszom oraz partnerom biznesowym, które wykorzystują Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem ubezpieczenia i przetwarzaniem roszczeń. Na przykład, możemy udostępnić Państwa dane osobowe innym firmom reasekuracyjnym dla celów zadośćuczynienia roszczeń.
 • Usługodawcy. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe usługodawcom, którzy świadczą usługi oraz inne działania biznesowe dla nas, na przykład, dostawcy usług IT i usług analitycznych, podmioty świadczące usługi aktuarialne, audytorzy oraz doradcy.
 • Wszelkie agencje egzekwujące prawo, sądy, organy regulacyjne, władze rządowe lub zawodowe. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe tym podmiotom, jeśli uważamy, że jest to konieczne dla celów wypełnienia obowiązków prawnych lub regulacyjnych lub w jakikolwiek inny sposób jest to konieczne dla celów ochrony naszych praw lub praw osób trzecich.
 • Nabywcy aktywów. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe stronom trzecim takim jak, nabywcy lub podmioty, do których transferujemy całość lub prawie wszystkie nasze aktywa i przedsiębiorstwo. Jeśli taka sprzedaż lub transfer nastąpią, dołożymy uzasadnionych starań w celu próby zapewnienia, że podmiot, do którego przekazujemy Państwa dane osobowe wykorzystuje je w sposób, który jest zgodny z niniejszą informacją o prywatności.
 • Spółki klientów. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe Państwa spółce lub pracodawcy w odniesieniu do określonych okoliczności, na przykład, jeśli Państwa spółka posiada nasz produkt ubezpieczenia korporacyjnego a Państwo zgłoszą roszczenie na podstawie tego produktu.

Ze względu na to, że działamy jako część przedsiębiorstwa globalnego, odbiorcy określeni powyżej mogą znajdować się poza jurysdykcją, w które się Państwo znajdują (lub w której świadczymy usługi). Prosimy o przeczytanie sekcji na temat "Międzynarodowego transferu danych" poniżej w celu uzyskania więcej informacji.

6. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Wdrażamy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka dla danych osobowych, które przetwarzamy. Środki te, mają na celu zapewnienie, bieżącą integralność i poufność danych osobowych. Ewaluujemy te środki na bieżąco, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie trwał stosunek pomiędzy nami a Państwem oraz przez okres późniejszy, zgodnie z Polityką Zarządzania Globalnymi Rejestrami.

7.Międzynarodowy transfer danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane w kraju, który nie jest uznany jako zapewniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia (takie jak zobowiązania umowne) zgodnie z odpowiednimi wymogami prawa w celu zapewnienia, że Państwa dane są chronione w adekwatny sposób. Prosimy o kontakt za pomocą poniższych danych w celu uzyskania więcej informacji odnośnie wdrożonych zabezpieczeń.

8. Dane inne niż osobowe, które są poufne

Postanowienia sekcji 4 oraz 5 niniejszej Informacji o Prywatności stosuje się również do danych innych niż osobowe, które są poufne, a które o Państwu przechowujemy.

9. Kontakt

Jeśli są Państwo ubezpieczeni przez XL Insurance Company SE, XL Catlin Insurance Company (UK) Limited, XL Re Europe SE, Catlin Underwriting Agencies Limited (w imieniu Underwriting Members Lloyd’s Syndicates 2003, 3002 oraz 2088) lub zakupili Państwo ubezpieczenie za pośrednictwem Angel Risk Management Limited, XL Catlin Services SE, działających w imieniu tej strony, są oni administratorami danych odpowiedzialnymi za dane osobowe, które o Państwu zbieramy i przetwarzamy. Jeśli mają Państwo pytania odnośnie Państwa praw lub wątpliwości odnośnie sposobu, w jaki są wykorzystywane Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt z naszych Inspektorem Ochrony Danych na legalcompliance@axaxl.com. Jesteśmy zobowiązani do współpracy z Państwem w celu uzyskania uczciwego rozwiązania wszelkich skarg lub wątpliwości odnośnie prywatności. Niemniej jednak, jeśli uważają Państwo, że nie byliśmy w stanie udzielić Państwu pomocy w związku z Państwa skargą lub wątpliwościami, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Jesteśmy zobowiązani do współpracy z Państwem w celu uzyskania uczciwego rozwiązania wszelkich skarg lub wątpliwości odnośnie prywatności. Niemniej jednak, jeśli uważają Państwo, że nie byliśmy w stanie udzielić Państwu pomocy w związku z Państwa skargą lub wątpliwościami, mają Państwo prawo do złożenia skargi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

10. Zmiany naszej Polityki Prywatności

Mogą Państwo żądać od nas kopii tej Informacji o Prywatności korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej. Od czasu do czasu, możemy modyfikować lub aktualizować niniejszą Informację o Prywatności.
Jeśli zmienimy niniejszą Informację o Prywatności, poinformujemy Państwa o tych zmianach. Jeśli zmiany w tej Informacji o Prywatności będą miały podstawowe znaczenie dla charakteru przetwarzania lub w inny sposób będą miały na Państwa znaczący wpływ, poinformujemy Państwa ze stosownym wyprzedzeniem, żeby mieli Państwo okazję do wykonania swoich praw (np. sprzeciw wobec przetwarzania).

12 wrzesień 2018 r.